Bez kategorii

Osoby odpowiedzialne za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia u innej osoby, zobowiązane są do naprawienia szkody, którą swoim działaniem bądź zaniechaniem wyrządziły. Najczęstszą przyczynę odpowiedzialności za szkodę osobową stanowią nagminne wypadki komunikacyjne. Podstawę odpowiedzialności sprawcy stanowi przepis art. 444 kc. Dotychczas w praktyce z tytułu odpowiedzialności za szkodę, poszkodowany mógł dochodzić...

Fiskus wydał najnowszą interpretację 0115-KDIT2.4011.258.2020.1.MM na podstawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej złożonego w oparciu o następujący stan faktyczny: wnioskodawca przewidział, iż jego pracownicy mogą korzystać z samochodów służbowych w leasingu do celów prywatnych, ale po uprzednim zawarciu w tym przedmiocie umowy. Zadaniem dyspozytorów floty było dokonywanie bieżącego rozliczenia przebiegu i...

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? Rejestr ten to system, w którym gromadzi się dane beneficjentów rzeczywistych tzn. podmiotów sprawujących bezpośrednią bądź pośrednią kontrolę nad spółką. Dokonując zgłoszenia do CRBR informacji o rzeczywistym beneficjencie, oprócz danych spółki, podaje się dane identyfikacyjne beneficjenta czyli członka organu bądź wspólnika, który jest uprawniony do reprezentowania...