Małżeństwo i rozwód

W razie dokonania darowizny na rzecz obojga małżonków pozostających w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej rzecz darowana wchodzi do majątku wspólnego małżonków. W przypadku odwołania darowizny takiej rzeczy, oświadczenie o odwołaniu powinno być skierowane do obojga małżonków. Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy. Tylko w takim przypadku możliwe jest żądanie dokonania powrotnego...

Po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej wierzyciel jednego z małżonków może prowadzić egzekucję bezpośrednio z przysługującego temu małżonkowi udziału we współwłasności nieruchomości. Uprzednie przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków nie jest konieczne. Majątek wspólny małżonków Z chwilą zawarcia małżeństwa - o ile małżonkowie nie podpiszą intercyzy - powstaje między nimi z mocy prawa wspólność...

W świetle prawa za ojca dziecka nie zawsze uznawany jest ten mężczyzna, od którego w sensie biologicznym dziecko pochodzi. Ojcostwo prawne Ojcostwo w sensie prawnym wiąże się z określonymi uprawnieniami i obowiązkami względem dziecka. W świetle obowiązujących przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki. W...