Blog

W przypadku, gdy małżonkowie ustanowili małżeńską rozdzielność majątkową, każdy z nich odpowiada swoim majątkiem za zaciągnięte przez siebie zobowiązania, a wzajemna odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez drugiego małżonka jest wyłączona. Inaczej jest w przypadku małżonków znajdujących się w ustroju wspólności majątkowej. Zgoda małżonka Najważniejszą kwestią jest wyrażenie zgody na zaciągnięcie długu przez...

Koszty sądowe to koszty związane z wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania cywilnego w danej sprawie. Przypadają one sądowi i są ekwiwalentem za przeprowadzone przez niego czynności. W związku z tym, że każdy ma konstytucyjne prawo do sądu, a już od wniesienia pozwu pobierana jest opłata, ustawa o kosztach sądowych w...

Sprawy o zachowek zdarzają się coraz częściej i wywołują liczne spory, zwłaszcza co do kwestii dotyczącej obliczania wartości przysługującego zachowku, którą regulują przepisy art. 991-1011 Kodeksu cywilnego. Problemy Dyskusje do niedawna budził problem ustalania wartości zachowku w przypadku zmiany wartości odziedziczonego majątku przed wydaniem wyroku w sprawie o zachowek. Może się bowiem...